OSTROWSKI JANUSZ

OSTROWSKI JANUSZ

JANUSZ OSTROWSKI  Profesor ośw., konsultant Centrum Edukacji Artystycznej, pianista, edukator, działacz kultury. Twórca i dyrektor Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Wiceprezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury i dyrektor Narodowego Instytutu Kształcenia z siedzibą w Sanoku.

Ukończył z oceną bardzo dobry Akademię Muzyczną w Łodzi na wydziale instrumentalnym w klasie fortepianu prof. Anity Krochmalskiej (1992 - 1997 r.) w trakcie studiów rozwinął umiejętności pedagogiczne w Studium Pedagogicznym przy A. Muz w Łodzi. (1993-1996). W kolejnych latach na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobył umiejętności kierownicze na Podyplomowych Studiach: „Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji” (2002 r.), a w latach 2002 – 2004 rozwinął umiejętności dyrygenckie w „Studium Chórmistrzowskim” w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie

W 1997 rozpoczyna pracę w Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kossakowej w Sanoku a już od 1998 r. kieruje nieprzerwanie sekcją fortepianu w tej szkole. Rok 2002 r.  to data objęcia stanowiska organisty w Kościele Farnym w Sanoku, gdzie bezpośrednio wpływa na rozwój muzyki sakralnej
w sercu miasta. W latach 2004 – 2012 prowadzi założony przez siebie Chór „Adoramus”, który
z powodzeniem wpisuje się w życie kulturalne mieszkańców. Angażuje się w rozwój muzyczny dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Sanoku (1998-2006) i w tym samym czasie współpracuje
z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sanoku prowadząc zajęcia muzykoterapii.

Jego uczniowie są stypendystami MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego, Anny Kullandy, Nagrody Chopinowskiej NIFC, Laureatami Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów i Festiwali pianistycznych: 16 pierwszych miejsc,15 drugich, 7 trzecich i 7 wyróżnień. Są laureatami Przesłuchań CEA: styczeń 2014 Warszawa – II miejsce Trio scherzo, styczeń 2014 Kraków – wyróżnienie Michał Bednarz, kwiecień 2017 Warszawa – II miejsce Duet fortepianowy: Mateusz Putyra i Bartosz Jarosz.

Janusz Ostrowski jest twórcą, dyrektorem i mistrzem Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku, który od 2006 r. cyklicznie co roku organizuje. Wydarzenie to gościło w sumie około 3000 uczestników i 300 Mistrzów z ponad 15 krajów świata w tym z Japonii, Chin, Korei, Mołdawii, Turcji, Rosji, Chile, Kanady, USA, Francji, Rosji, Białorusi, Litwy, Słowacji, Polski i Czech. W ramach Forum organizuje też Festiwal Forum, od 2011 r Mistrzowską Szkołę Pedagogiki Fortepianowej a od 2009 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz”. Od 2009 roku czyni to jako V-ce Prezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury. W ramach jej działań uczestniczy w organizacji Wawer Music Festiwal w Warszawie, Europejski Festival Akademii Muzycznych w Warszawie, oraz International Master Competition for Music Teachers. (www.interpiano.pl).

W roku 2013 zostaje powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kształcenia, gdzie rozwija wśród dorosłych i dzieci umiejętności programowania, grafiki komputerowej, fotografii
i kreatywnych form spędzenia czasu. (www.nink.pl)

Janusz Ostrowski wielokrotnie był jurorem International Master Competition for Music, Międzynarodowy Konkurs – Festiwal im F. Chopina w Wilnie, Konkursie Piosenki Religijnej „Kto śpiewa 2x się modli” w Sanoku, eliminacji sanockich do Konkursu Kolęd w Będzinie
i w I Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Alla Pollacca” w Warszawie.

Otrzymał:

 • Nagrody Miasta Sanoka – za upowszechnianie kultury i sztuki (2010r.; 2015r.),
 • Nagroda i Medal „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznany przez Ministra MKiDzN (2007r.),
 • Nagrodę Indywidualna I st. przyznaną przez Dyrektora CEA - za szczególny wkład w edukację artystyczną w Polsce (2015r.)
 • Nagrodę Indywidualna I st. przyznaną przez Dyrektora CEA - za szczególny wkład w edukację artystyczną w Polsce II st. (2007r.; 2012r.),
 • Odznakę „Przyjaciel Dzieci” wręczoną przez TPD (2002r.),
 • Honorowy Dyplom Lwowskiej Narodowej AM im. M. Lysenki "Za specjalny  wkład w rozwój muzyki fortepianowej i współpracę w wychowaniu młodych talentów" (2013 r.).
 • Listy gratulacyjne za dokonania artystyczne, organizacyjne i dydaktyczno – wychowawcze.

JANUSZ OSTROWSKI - Professor of education , consultant of the Center for Artistic Education, pianist, educator, cultural activist. The founder and director of the International Piano Forum "Bieszczady without borders" in Sanok. Vice-president of the Podkarpacka Foundation for the Development of Culture and director of the National Institute of Education based in Sanok.

Graduated with honours from the Academy of Music in Łódź at the Instrumental Department in the piano class of Prof. Anita Krochmalska (1992-1997).  During his studies, he developed pedagogical skills at the Pedagogical College attached  to the Academy of Music in Łódź (1993-1996). In the following years, at the University of Rzeszów he gained managerial skills at the Postgraduate Studies: "Managing The Educational Institution In The Reformed Education System" (2002), and in 2002-2004 he developed his conducting skills in the “Voice Production and Training Programme" at the Academy of Music in Bydgoszcz and the National Centre for Culture in Warsaw.

 In 1997, he starts working at the State Music School named after W. Kossakowa in Sanok and since 1998 he has been continuously managing the piano section at this school. The year 2002 is the date of becoming the organist at the Parish Church in Sanok, where he directly affects the development of sacred music in the heart of the town. Between 2004 and 2012 he runs the "Adoramus" Choir, which he founded and which  successfully fits into the cultural life of the town. He becomes  involved in the musical development of children in the Municipal Kindergarten No. 4 in Sanok (1998-2006) and, at the same time,  cooperates with Occupational Therapy Workshops in Sanok, conducting music therapy classes.

 His students are scholarship holders of the Ministry of Culture, the Marshal's Office, Anna Kullanda, the NIFC Chopin Award as well as  winners of international and national piano competitions and festivals: 16 first prizes, 15 second prizes, 7 third prizes and 7 distinctions. They have been laureates of CEA Auditions: January 2014 Warsaw – 2nd prize (Trio scherzo), January 2014 Krakow - distinction  (Michał Bednarz), April 2017 Warsaw - 2nd prize (Piano Duet: Mateusz Putyra and Bartosz Jarosz).

Janusz Ostrowski is the creator, director and master of the International Piano Forum "Bieszczady without borders" in Sanok, which he has been yearly organizing since 2006. The event has hosted a total of approximately 3000 participants and 300 masters from over 15 countries, including Japan, China, Korea, Moldova, Turkey, Russia, Chile, Canada, USA, France, Russia, Belarus, Lithuania, Slovakia, Poland and the Czech Republic.  As part of the Forum, he also conducts the Forum Festival, and additionally, since 2011 he has been organizing the Master School of Piano Pedagogy, whilst since 2009 –  the International Piano Competition "Young Virtuoso". Since 2009, he has been the Vice-President of the Podkarpacka Foundation for the Development of Culture. As part of its activities, he participates in the Wawer Music Festival in Warsaw, the European Festival of Music Academies in Warsaw, and the International Master Competition for Music Teachers. (www.interpiano.pl).

In 2013, he is appointed the director of the National Education Institute, where he helps develop programming skills, computer graphics and photography among adults and children, and also creative forms of spending time. (www.nink.pl)

Janusz Ostrowski has repeatedly been a juror of the International Master Competition for Music, the International Competition - F. Chopin's Festival in Vilnius, the Religious Song Contest "He who sings prays twice" in Sanok, the Sanok elimination to the Christmas Carol Competition in Będzin and at the 1st National Polish Piano Festival "Alla Pollacca" in Warsaw.

 He has received:

 •          Awards of Sanok Town - for dissemination of culture and art (2010, 2015),
 •          Award and Medal "Meritorious for Polish Culture" awarded by the Minister of Culture (2007),
 •          Individual 1st Prize awarded by the CEA Director - for a special contribution to artistic education in Poland (2015)
 •          Individual 1st Prize awarded by the CEA Director - for a special contribution to artistic education in Poland in the second degree (2007, 2012),
 •          The "Friend of Children" badge presented by TPD – the Society of Children’s Friends (2002),
 •          The Honorary Diploma of the Lviv National Music Academy named after M. Lysenko – “…for a special contribution to the development of piano music and cooperation in raising young talents"(2013).
 •          Congratulatory letters for artistic, organizational, didactic and educational achievements.