Regulamin

REGULAMIN

IX Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej

 

Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
Narodowego Instytutu Kształcenia
z dnia 29.06.2019r.

 

Zgodnie z § 7 pkt. 16 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez działalność oświatową i edukacyjną.

§ 1

WPROWADZENIE

 1. Organizatorem IX Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej, która odbędzie się 02-07.02.2020r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, Sanockim Domu Kultury oraz Centrum Promocji Zdrowia SANVIT jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Narodowego Instytutu Kształcenia. 
 2. Celem MSPF jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych. 

§ 2 

UCZESTNICTWO

 1. IX Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej (MSPF) jest adresowana do muzyków – nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni oraz absolwentów uczelni muzycznych
  w Polsce.
 2. Kurs rozpoczyna się 02.02.2020r., a kończy 07.02.2020r.
 3. Każdy uczestnik w ramach MSPF weźmie udział w wykładach specjalistycznych oraz lekcjach pokazowych z Mistrzami w wymiarze 54 godzin dydaktycznych oraz koncertach organizowanych w czasie trwania kursu w Sanoku. Udział w koncertach uwzględniono na planie kursu.
 4. Uczestnicy IX Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej biorą udział w pracy jako członkowie Jury na XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” w dniu 03.02.2020 w Sanoku.
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do 31.12.2019 roku drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://pedagogikafortepianowa.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_mspf oraz uiszczenie wpisowego.

§ 3

ODPŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości 580,00zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100), dokonanego na konto:
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok

PEKAO SA nr 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

z dopiskiem „MSPF".

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:

a) po terminie 01.01.2020r., wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 

b) przed terminem 01.01.2020r., uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

§ 4

REZULTATY KURSU

 1. Każdy z uczestników otrzyma:

a) Certyfikat od PFRK o ukończeniu kursu metodycznego.

b) Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane na podstawie par. 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 1. Warunkiem otrzymania certyfikatu i zaświadczenia ukończenia IX MSPF jest obowiązkowy udział w wykładach i lekcjach pokazowych. Uczestnictwo w koncertach wieczornych nie jest obligatoryjne.

 

§ 5

PODSUMOWANIE

 1. Zmiany w regulaminie MSPF wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin MSPF wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.