DRZEWIECKI JAROSŁAW

DRZEWIECKI JAROSŁAW

JAROSŁAW DRZEWIECKI

Pianista, pedagog, organizator życia muzycznego. Jest laureatem wielu nagród w prestiżowych konkursach, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ferruccio Busoniego w Bolzano, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Unisa w Pretorii (nagroda Estelle Zwick), Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Città di Marsala” w Marsali (Grand Prix) oraz Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Porto (Grand Prix i cztery nagrody specjalne).

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W latach 1986-1988 był asystentem-stażystą Wiktora Mierżanowa w Moskiewskim Konserwatorium Państwowym im. Piotra Czajkowskiego. Od 1998 roku piastuje stanowisko profesora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jak również prowadzi kursy mistrzowskie w różnych miastach Polski oraz w Kijowie, Dniepropietrowsku, Moskwie, Narwie, Porto, Druskiennikach i we Lwowie.

Koncertował w krajach Europy, USA, Kanadzie i Japonii. Wraz z orkiestrami odbył tournées po Rosji, Portugalii, Holandii i RPA. Artysta występował również w duecie fortepianowym ze swoją żoną, wybitną pianistką Tatianą Shebanovą.

W jego bogatym dorobku fonograficznym znajduje się 11 płyt, na których zarejestrował m.in. twórczość Karola Szymanowskiego, Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Jana Sebastiana Bacha. Nagrywał dla wytwórni Polskie Nagrania, DUX, Pony Canyon oraz Blüthner Classic. Za swoje rejestracje dwukrotnie nominowany był do Nagrody Muzycznej „Fryderyk” (2002, 2006).

Wielokrotnie przewodniczył jury następujących konkursów: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego „Per aspera ad astra” w Kielcach, Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, Konkursu-Festiwalu Muzyki Polskiej i Ukraińskiej im. Fryderyka Chopina w Dniepropietrowsku oraz Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narwie. Był również członkiem jury konkursów im. M.Magina w Łodzi, im. M.Ciurlionisa w Druskiennikach, im.M.Łysenki w Kijowie, Kropywnyckim, Lwowie, Porto, Pradze, Kopenhadze, Bańskiej Bystrzycy oraz w Homlu, Jekaterynburgu i w Moskwie,.

Jest twórcą wielu inicjatyw kulturalnych, m.in. Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie i International Master Competition for Music Teachers w Warszawie oraz Wawer Music Festival w Warszawie. Przewodniczy Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury organizującej Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” w Sanoku. W 2005 roku został uhonorowany przez prezydenta Estonii Orderem Białej Gwiazdy, w 2013 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie, a w 2018 roku został laureatem Srebrnego Medalu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” oraz medalu Przyjaciel Centrum Zdrowia Dziecka.


 

Pianist, educator, and organizer of musical life. He is a laureate of many awards in prestigious competitions, including the Ferruccio Busoni International Piano Competition in Bolzano, the Unisa International Piano Competition in Pretoria (Estelle Zwick Prize), the International Piano Competition "Città di Marsala" in Marsala (Grand Prix), and the International Music Competition in Porto (Grand Prix and four special prizes).

He graduated with honors from the Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań. From 1986 to 1988, he was an assistant intern to Wiktor Mierżanow at the Moscow State Tchaikovsky Conservatory. Since 1998, he has held the position of professor at the Feliks Nowowiejski Music Academy in Bydgoszcz and has also led master classes in various cities in Poland, as well as in Kyiv, Dnipro, Moscow, Narva, Porto, Druskininkai, and Lviv.

He has performed in countries across Europe, the USA, Canada, and Japan. Together with orchestras, he has toured Russia, Portugal, the Netherlands, and South Africa. The artist also performed in a piano duo with his wife, the outstanding pianist Tatiana Shebanova.

His extensive discography includes 11 albums, featuring the works of Karol Szymanowski, Fryderyk Chopin, Witold Lutosławski, Wolfgang Amadeus Mozart, and Johann Sebastian Bach. He has recorded for the labels Polskie Nagrania, DUX, Pony Canyon, and Blüthner Classic. He has been nominated twice for the "Fryderyk" Music Award (2002, 2006).

He has chaired the jury for numerous competitions, including the Maurycy Moszkowski International Piano Competition "Per aspera ad astra" in Kielce, the Stanisław Moniuszko International Competition of Polish Music in Rzeszów, the Fryderyk Chopin Polish and Ukrainian Music Competition-Festival in Dnipro, and the International Chopin Competition in Narva. He has also been a jury member at competitions named after M. Magin in Łódź, M. Čiurlionis in Druskininkai, M. Lysenko in Kyiv, Kropyvnytskyi, Lviv, Porto, Prague, Copenhagen, Banská Bystrica, and in Gomel, Yekaterinburg, and Moscow.

He is the creator of numerous cultural initiatives, such as the European Festival of Music Academies in Warsaw, the International Master Competition for Music Teachers in Warsaw, and the Wawer Music Festival in Warsaw. He chairs the Podkarpacka Foundation for the Development of Culture, which organizes the International Piano Forum "Bieszczady without Borders" in Sanok. In 2005, he was honored with the Order of the White Star by the President of Estonia, and in 2013 he received an honorary doctorate from the Mykola Lysenko Lviv National Music Academy in Lviv. In 2018, he was awarded the Silver Medal of the Hipolit Cegielski Society "Labor Omnia Vincit" and the medal Friend of the Child Health Center.