DRZEWIECKI JAROSŁAW

DRZEWIECKI JAROSŁAW

JAROSŁAW DRZEWIECKI

po zdobyciu nagród na prestiżowych konkursach muzycznych, takich jak Busoni International Piano Competition w Bolzano, UNISA Piano Competition w Pretorii - nagroda Estelle Zwick Prize, Concorso Pianistico Internazionale w Marsalii - Grand Prix oraz na Concurso Internacional de Musica w Porto - Grand Prix i 4 nagrody specjalne, rozpoczął działalność koncertową występując we wszystkich ważnych salach koncertowych w Polsce, z Filharmonią Narodową włącznie. W 1995 r. debiutował w Het Concertgebouw w Amsterdamie. Odbył tournée z orkiestrami po Rosji, Portugalii, Holandii i RPA. Jego podróże koncertowe wiodły przez kraje Europy, Kanadę, USA i Japonię. Brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych w Yokohamie, Lizbonie, Porto, Gaming-Kartause, Wiedniu, Kapsztadzie, Amsterdamie oraz w Antoninie, Słupsku, Dusznikach Zdroju, Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy. Artysta ma w dorobku 11 płyt CD i SACD. Dla Polskich Nagrań zarejestrował utwory Szymanowskiego. Jest pierwszym polskim pianistą, który utrwalił na SACD komplet 27 Etiud Chopina. Jego nagranie 18 Polonezów Chopina dla japońskiej firmy Pony Canyon Inc. zostało płytą miesiąca w Japonii a wydana przez DUX płyta CD z „Wariacjami na temat Paganiniego” W.Lutosławskiego z Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej pod dyr. J.Salwarowskiego otrzymało nominację „Fryderyk 2002”. Dla Polskiego Radia nagrał płytę w formacie SACD „Mozart for 3-2-1 pianos” z Sinfonią Varsovia pod dyr. M. Zilma. Również ta płyta otrzymała nominację do nagrody „Fryderyk 2006”. W 2008 roku utrwalił dla niemieckiej firmy fonograficznej Blüthner Classic„Bach-Concertos for 4-3-2-1 pianos” z udziałem T.Shebanovej, A.Jasińskiego, St.Drzewieckiego oraz Concerto Avenna pod dyr. J.Maksymiuka.

Jarosław Drzewiecki ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu, w latach 1986-88 był asystentem-stażystą prof. Wiktora Mierżanowa w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Od 1998 roku jest profesorem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Prowadził kursy mistrzowskie w Polsce oraz w Kijowie, Lwowie, Dniepropietrowsku, Moskwie, Narwie i Porto.

Jarosław Drzewiecki przewodniczył pracom jury Międzynarodowego Konkursu im. M. Moszkowskiego „Per aspera ad astra” w Kielcach (2005-2013,), Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Łodzi, Muzyki Polskiej i Ukraińskiej im. F.Chopina w Dniepropietrowsku oraz International Baltic Chopin Competition w

Narwie (2001-2004,). Był również członkiem jury Konkursu Pianistycznego w Kirowogradzie, Lwowie,Lysenko Music Competition w Kijowie, w Gomiel (Białoruś), w Moskwie (2012-2014), Concurso Internacional de Musica da Cidade do Porto (1999-2001),.

Jest Prezesem Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, które od lat organizuje z powodzeniem Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” w Sanoku z blisko tysiącem wykonawców na setkach koncertów w Polsce, Słowacji i Ukrainie www.intepiano.pl.

Jarosław Drzewiecki jest twórcą i dyrektorem Wawer Music Festival w Warszawie, Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie oraz International Master Competition for Music Teachers.

Jarosław Drzewiecki został uhonorowany przez prezydenta Estonii najwyższym odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom – Orderem Białej Gwiazdy. W 2013 roku otrzymał doktorat honoris causa Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. V.Lysenko we Lwowie.

Jego pasją jest brydż i jazda figurowa na lodzie. W tej dziedzinie sportu miał sukcesy. W 1974 roku został Mistrzem Polski w jeździe figurowej na ludzie w klasyfikacji solistów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JAROSŁAW DRZEWIECKI

having been awarded at prestigious music contests, such as Busoni International Piano Competition in Bolzano, UNISA Piano Competition in Pretoria - Estelle Zwick Prize award, Concorso Pianistico Internazionale in Marsala – Grand Prix and at Concurso Internacional de Musica in Porto – Grand Prix and 4 special awards, he began his concert career performing in all major concert halls in Poland, including the National Philharmonic Hall. In 1995 he made his debut in Het Concertgebouw in Amsterdam. He went on a tour with orchestras all over Russia, Portugal, Netherlands and South Africa. His concert tours led through European countries, Canada, the USA and Japan. He has participated in international music festivals in Yokohama, Lisbon, Porto, Gaming-Kartause, Vienna, Cape Town, Amsterdam and Chopin Festivalin Antonin, Slupsk, Duszniki Zdrój and Warsaw.

The artist’s achievements include 11 CDs and SACDs. He has registered Szymanowski's works for Polskie

Nagrania. Professor Drzewiecki is the first Polish pianist who has recorded on SACD a set of 27 Chopin’s Etudes.

His recording of 18 Chopin's Polonaises for the Japanese company Pony Canyon Inc. has been the best recording of month in Japan. Also a CD titled “Variations on a Theme of Paganini" W.Lutosławski with Szczecin Philharmonic Orchestra conducted by J.Salwarowski has been published by DUX and it was nominated for the award “Fryderyk 2002”.

For the Polish Radio he has recorded a CD in SACD format "Mozart for 3-2-1 pianos" with Sinfonia Varsovia conducted by M. Zilma; this album was also nominated for the award "Fryderyk 2006”. In 2008, for a German record Company Blüthner Classic, he has recorded "Bach-Concertos for 4-3-2-1 pianos" with T.Shebanova, St.Drzewiecki, A.Jasiński and Concerto Avenna conducted by J.Maksymiuk.

Jarosław Drzewiecki graduated with honors from the Academy of Music in Poznan, from 1986 to 1988 he was an assistant-trainee of prof. Victor Merzhanov at Tchaikovsky Conservatory in Moscow. Since 1998 he has been a professor at the F.Nowowiejski Music Academy in Bydgoszcz. He has given master classes in Poland as well as in Kiev, Lviv, Dnipropetrovsk, Moscow, Narva and Porto.

Jarosław Drzewiecki chaired the jury of the International M. Moszkowski Competition "Per aspera ad astra"in Kielce (2005-2013,), F. Chopin’s Polish and Ukrainian Music in Dnepropetrovsk and the International Baltic Chopin Competitionin Narva (2001-2004,). He was also a member of the jury of Piano Competition in Kirovograd, Lviv, Lysenko Music Competition in Kiev, in Gomiel (Belarus), in Moscow (2012-2014), in Druskienniki (2012-2013), Concurso Internacional de Musica da Cidade do Porto (1999,2001), and Milosz Magin Piano Competition in Lodz.

He is the chairman of Podkarpacka Foundation for the Development of Culture, which for years has been successfully organizing the International Piano Forum "Bieszczady without borders" in Sanok with nearly a thousand performers at hundreds of concerts in Poland, Slovakia and Ukraine (www.intepiano.pl).

Jarosław Drzewiecki is the founder and the artistic director of Wawer Music Festival in Warsaw, the European Festival of the Music Academies and International Master Competition for Music Teachers in Warsaw (2013-2015).

Jarosław Drzewiecki was honoured by the President of Estonia, with the highest honour awarded to     foreigners - the Order of the White Star. In 2013 he received the Doctor Honoris Causa degree from the V. Lysenko Lviv National Academy of Music in Lviv.

His passion is bridge and figure skating. In this field of sport was successful. In 1974 he won the title of the Champion of Poland in figure skating in the classification of soloists.