PYLATYUK OLENA

PYLATYUK OLENA

Olena PYLATYUK

 

Docent O. Pyłatyuk ukończyła Lwowskie Konserwatorium imienia Mykoły Łysenki pod kierunkiem prof.O.Kaczewoji (katedra
prof. O.Edelmanna). Występował na estrdach państw byłego Związku Radzieckiego, w krajach Skandynawskich, w Europie Zachodniej, jak również na Ukrainie. Prowadziła Masterclasse w Tromsio (Norwegia), Westerouz, Goteborg (Szwecja). Prof. Ołena Pyłatyuk jest doktorem fiłozofii i metodystą Specjalnej Szkoły Muzycznej im. S.Kruszelnickiej, doktor filozofii. Jest członkiem juri konkursów muzycznych w Szwecji, Norwegii, Białorusi, Polsce I na Ukrainie. Wychowała wielu laureatów konkursów pianiastyzcnych.

 

Олена ПИЛАТЮК

Професор Олена Пилатюк навчалась у Львівській державній консерваторії імені М.Лисенка в класі професора О.Качевої (кафедра професора О.Ейдельмана). Виступала з концертами в республіках колишнього Радянського Союзу, в Скандинавських державах, Західній Єропі і в Україні. Проводила майстеркласи в Тромсіо (Норвегія), Вестероуз, Готеборг (Швеція). Професор Олена Пилатюк є кандидатом мистецтвознавства, методист спеціалізованої музичної школи імені С.Крушельницької. Член журі музичних конкурсів у Швеції, Норвегії, Білорусі, Польщі та в Україні. Виховала багатьох Лауреатів фортепіанних конкурсів.

 

Елена ПЫЛАТЮК

Профессор Елена Пылатюк окончила Львовскую государственную консерваторию имени Н.В.Лысенко. Занималась в классе профессора О Качевой (кафедра профессора О.Ейдельмана). Выступала с концертами в республиках бывшего Советского Союза, Скандинавских государствах,Западной Европе и вУкраине. Проводила мастерклассы в Тромсьо (Норвегия), Вестероуз и Гьотеборге (Швеция). Профессор Елена Пылатюк – кандидат искусствоведения, методист специализированной музыкальной школы имени С.Крушельницкой. Является членом жюри музыкальных конкурсов в Швеции, Норвегии, Беларуси, Польши и вУкраине. Воспитала многих Лауреатов фортепианных конкурсов.

 

Olena PYLATYUK

Professor Olena Pylatyuk studied at the Lviv M.Lysenko State Conservatoire under prof. Kacheva O. (the chair of prof. O. Eidelman). Performed in the republics of the former Soviet Union, in the Scandinavian countries, Western Europe and Ukraine. Conducted master classes in Tromsio (Norway), Westerose, Goetteborg (Sweden). Professor Olena Pylatyuk is an assistant-professor of art, a methodologist of the Special Music School named after S.Krushel'nytska. A jury member of music competitions in Sweden, Norway, Byelorussia, Poland and in Ukraine. Trained many Laureates of the piano competitions.